Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Giżycku


„Wizja bez działania jest tylko marzeniem. Działanie bez wizji jest tylko wypełnianiem czasu Tylko wizja wraz z działaniem może zmienić świat"

Barker (1990)

Dzisiejsza rzeczywistość wymaga od dyrektora placówki oświatowej nie tylko umiejętności dydaktycznych, ale także menadżerskich z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego, koniecznych do sprawnego zarządzania placówką.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku jest placówką dobrze zarządzaną przez poprzedniego dyrektora, świadczy o tym szeroka oferta proponowana uczniom, rodzicom i nauczycielom, zgodna z celami statutowymi placówki, priorytetami Ministra Edukacji Narodowej, Warmińsko — Mazurskiego Kuratora Oświaty i potrzebami środowiska lokalnego.

Poradnia mieści się w wyremontowanych pomieszczeniach, jest wyposażona w sprzęt audio-video, komputery, rzutnik multimedialny; programy komputerowe i narzędzia diagnostyczne. Jednakże najcenniejszym „elementem" niezbędnym do realizacji zadań jest wysoko wykwalifikowana kadra stanowiąca doskonały, zgrany zespół ludzi wspólnie rozwiązujących problemy, wspierających się w sytuacjach zadaniowych.

Spójność działań, troska o atmosferę wzajemnego szacunku i życzliwości w kontaktach międzyludzkich będą dla mnie jednym z priorytetów w kierowaniu placówką.

Chciałabym aby PP-P w Giżycku była nowoczesna - wychodząca naprzeciw potrzebom, otwarta na nowe wyzwania, szanująca swoich klientów.

Analiza i uzupełnienie oferty programowej kierowanej do szkół i placówek będzie jedną z pierwszych czynności po rozstrzygnięciu konkursu. Zasadą będzie wspieranie szkół i placówek w oparciu o rzetelną diagnozę potrzeb, tak aby oferta Poradni była spójna z ze zdiagnozowanymi potrzebami - szkolić wyłącznie zainteresowanych oraz odpowiadać na potrzeby szkół, a nie narzucać im własną ofertę często niezgodną z ich potrzebami!

Kolejnym niezwykle ważnym zadaniem będzie poszerzanie oferty programowej i organizacja nowych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Ogromną możliwość stwarza w tym zakresie aplikowanie do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powołam w Poradni. Psychologiczno Pedagogicznej zespół, który po uzyskaniu niezbędnych , kwalifikacji wraz ze mną będzie sporządzał stosowne wnioski i realizował programy. Cenne i pomocne będą doświadczenia w tym zakresie wyniesione z pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

W pierwszej kolejności zamierzam złożyć projekty w następujących poddziałaniach:

9.1.1 - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej — projekt pracy z rodzicami w środowisku wiejskim dotyczący edukacji przedszkolnej 5- latków. (punkty konsultacyjne w szkołach wiejskich). Głównym celem projektu będzie wyrównanie dysproporcji w rozwoju dzieci „wiejskich i miejskich" oraz zmiana postaw rodziców na temat potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.

Kolejny projekt:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. - projekt na zajęcia wspomagające dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi - terapia EEG Biofeedback .~ terapia wielozmysłowego poznawania świata w Integracji Sensorycznej. ( sprzęt — Fundacja bankowa L. Kronenberga) Uczestnikami zajęć będą dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami mowy, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością ruchową kwalifikowane w czasie badań psychologiczno- pedagogicznych i logopedycznych. Warunkiem powodzenia tego, zadania jest dobudowanie sali terapii. W tym zakresie liczę na przychylność organu prowadzącego oraz poszukam wsparcia ze strony sponsorów i instytucji otwartych na potrzeby dzieci — szczególnie tych, które wymagają wspomagania w celu właściwego rozwoju.

Rozległy teren działania oraz stale rosnąca liczba zadań ( projekty MEN „Szkoła Przyjaźnie Wspomagająca, badanie dojrzałości szkolnej 5— latkaw) wymuszą potrzebę wzmocnienia stanu kadry pedagogicznej o kolejnych specjalistów: socjologa, terapeutę, psychologa — by sprostać tym zadaniom podejmę działania w celu uzyskania środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy i zatrudnienia młodych specjalistów np.: na okres stażu. Realizowany przez PUP program „50 +" daje również możliwość wzmocnienia obsady kadrowej administracji, jeżeli będzie taka konieczność podejmę działania także w tym kierunku.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku jest placówką obejmującą swoimi oddziaływaniami dzieci i młodzież w wieku 0-18 r.ż. z terenu Powiatu Giżyckiego. Każda Gmina to inny Organ Prowadzący inne potrzeby i inne możliwości. Bardzo ważnym zadaniem na początku mojej kadencji będzie nawiązanie ścisłej współpracy z Organami Prowadzącymi szkoły i placówki. Planuję utworzenie "Banku informacji", który będzie dysponował wiedzą na temat liczby dzieci z wadami wymowy, postawy, słuchu, trudnościami w uczeniu się na terenie każdej Gminy a również dane zawierające liczbę i kwalifikacje zatrudnionych w placówkach specjalistów. Wiedza ta pomoże właściwie zaplanować pracę Poradni a w efekcie możliwie, najsilniej wesprzeć szkoły pozbawione wsparcia specjalistów.

Badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest stresem dla dziecka i jego rodziców, inne niż codzienne warunki, nieznane osoby, są niejednokrotnie powodem różnic w postrzeganiu dziecka w szkole i w poradni. Możliwość obserwacji ucznia w jego środowisku, kontakt w rodzicami i nauczycielami będzie znacznie łatwiejszy dzięki utworzeniu Punktów Konsultacyjnych na terenie szkół oraz stały kontakt wyznaczonego pracownika z konkretną placówką Ta forma współpracy zapewni dwukierunkową komunikację, umożliwi rozpoznanie środowiska, pozwoli przygotować odpowiednie dla dzieci z danego środowiska formy pomocy.

Doskonałą formą promocji własnych działań a jednocześnie okazją do wymiany doświadczeń i podpatrzenia nowych ciekawych rozwiązań w pracy terapeutycznej (WDN) będzie organizowana przez Poradnię raz do roku wojewódzka konferencja dotycząca aktualnych problemów rozwojowych dzieci i młodzieży. Każdorazowo zmieniał się będzie temat i eksperci zajmujący się określoną tematyką np: Nowe rozwiązania w pracy z dzieckiem autystycznym. Mam nadzieję, że będę mogła liczyć na wsparcie i pomoc ze strony Organu Nadzorującego w zakresie kontaktów, specjalistów.

Placówką posiadającą kadrę i środki finansowe do organizowania form doskonalenia nauczycieli jest PCKU i P i DN, ścisła współpraca obu placówek pozwoli na profesjonalną organizację form doskonalenia dla zainteresowanych nauczycieli dotyczących tematyki pracy Poradni.

Jedną z cenniejszych form doskonalenia własnego warsztatu pracy jest samodoskonalenie — w związku z tym zadbam o systematyczne doposażenie księgozbioru w najnowsze publikacje zwarte i czasopisma.

Kolejne zadania do realizacji w trakcie kadencji to działania promocyjne skierowane do mieszkańców, rodziców, nauczycieli i młodzieży. Należy zadbać by strona www zawierała wyłącznie aktualne informacje, ofertę, ciekawe linki. Będę dążyła by dawała możliwość uzyskania informacji w systemie on-line.

Poradnia musi posiadać aktualny, atrakcyjny folder placówki, który będzie zawierał ofertę Poradni. '

Raz w roku wprowadzę „Dzień Otwarty", nadal będziemy uczestnikami Targów Edukacyjnych. Będę motywowała pracowników Poradni do publikowania: porad dla rodziców, ciekawych form pracy z dziećmi - w lokalnej prasie i w mediach.

Zaproponuję dyrektorom szkół i placówek, aby oferta. Poradni wywieszona została w widocznym miejscu, które pozwoli zapoznać się z nią nie tylko , nauczycielom lecz także uczniom i rodzicom.

Działalność promocyjna, a przede wszystkim codzienna systematyczna, praca nad kształtowaniem pozytywnego wizerunku Poradni, pozwolą przełamać ciągle jeszcze funkcjonujące stereotypy w myśleniu na temat korzystania ze specjalistycznej pomocy poradni "psychologiczno-pedagogicznej szczególnie w środowisku wiejskim. Wierzę, że kierowana przeze mnie placówka będzie pożądanym partnerem wspierającym wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży Powiatu Giżyckiego.

W zakresie działań skierowanych do dzieci i młodzieży poza propozycjami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 grudnia2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i statutu Poradni planuję poszerzyć ofertę dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych o „Akademię Małolata" — będzie to oferta skierowana do dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami w zakresie funkcji poznawczych; zaburzeń zachowania itp. Akademia Małolata — to nowe nie stosowane dotychczas formy terapii. EEG Biofeedbeck i terapia Integracji Sensorycznej. Obie metody są bardzo atrakcyjne dla dzieci pod względem estetycznym , a przede wszystkim ogromnie wartościowe pod względem usprawniania wielu funkcji, można je stosować także u dzieci przewlekle chorych (Biofeedbeck — w przypadku padaczki).

Dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej planuję utworzyć w ramach doradztwa zawodowego Powiatowe Centrum Planowania Kariery i Informacji Zawodowej. Myślę o połączeniu sił i ścisłej współpracy kompetentnych i bardzo profesjonalnie pracujących z młodzieżą doradców zawodowych: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Głównymi zadaniami Centrum Planowania Kariery będzie:

• pomaganie młodzieży w planowaniu kariery szkolnej i zawodowej -diagnozowanie i ocenianie potencjału zdolności, zainteresowań , cech osobowościowych,

• doradztwo i instruktaż specjalistyczny dla rodziców i nauczycieli

• prowadzenie banku informacji o zawodach atrakcyjnych pod względem możliwości zatrudnienia i atrakcyjnych pod względem finansowania.

Ogromnie ważnym zadaniem w zakresie pracy z młodzieżą jest praca z uczniem zdolnym. W ramach pozyskanych z Kapitału Ludzkiego środków finansowych planuję prowadzenie warsztatów dla uczniów klas trzecich gimnazjum „Jak szybciej i skuteczniej się uczyć" , „Jak wykorzystać potencjał ludzkiego mózgu" Dla uczniów przygotowujących się na studia czy też podjęcia pracy zawodowej zaproponujemy cykl szkoleń z kreowania wizerunku, autoprezentacji, asertywności.

Wszystkie te umiejętności są niezwykle cenne zarówno w okresie nauki szkolnej jak również w całym dorosłym życiu. Szeroką ofertę szkoleń w tym zakresie proponuje Fundacja „Super umysł — Sokrates" jedynym warunkiem jest posiadanie środków finansowych na organizację zajęć oraz zebranie zmotywowanej do umysłowego wysiłku grupy młodzieży.

Realizacja przedstawionych przeze mnie zadań, osiągnięcie założonych celów jest tylko elementem rozwoju, którego nie można zaprzestać. Zmienia się świat, zmieniają się potrzeby i wymagania, a my musimy za tymi zmianami nadążyć. Stanie w miejscu oznacza cofanie się do tyłu. Wysokiej jakości pracy placówki oświatowej nie osiągnie sam dyrektor, konieczne jest współdziałanie z innymi: pracownikami, nauczycielami i dyrektorami szkół z terenu działania, władzami. Wspólną pracą uda się zrealizować wiele zadań zwiększając znacznie ich efekty. Mam nadzieję, że byłam dobrym nauczycielem i bardzo nie chciałabym być kiepskim dyrektorem dlatego też zamierzam stale doskonalić się w zakresie sprawnego kierowania placówką oświatową, co we współpracy z kompetentną, poszukującą nowych rozwiązań kadrą pozwoli na realizację zaplanowanego przeze mnie programu i osiągnięcie wysokich standardów jakości pracy.