Ogłoszenie o naborze kandydatów na Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku ogłasza nabór na SORE - realizatorów projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnopolskim kompleksowym wspomaganiu szkół„

Wymagania dla osób składających kandydatury:

• wykształcenie wyższe, pedagogiczne

• doświadczenie zawodowe w zakresie doskonalenia nauczycieli i kierowania zespołem ludzkim

• doświadczenie w realizacji projektów

• prawo jazdy kat. B /wskazane/

• dyspozycyjność czasowa

Zgłoszenie kandydatury na SORE powinno zawierać:

• aktualne CV zawierające opis posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, potwierdzone dokumentacją przebiegu kariery zawodowej

• uzasadnienie

• deklarację podjęcia pracy w projekcie i odbycia wymaganych szkoleń.

Dokumenty w formie papierowej składać w sekretariacie PP-P w Giżycku ul. Smętka 5 do dnia 17.05.2012r. do godz. 12ºº

Ocena zgłoszeń:

Prawidłowo złożone zgłoszenia będą podlegały ocenie pod względem spełniania przez Kandydatów kryteriów zamieszczonych w niniejszym ogłoszeniu.

Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni na czas trwania projektu.

Wszelkie pytania można kierować pod numerem telefonu 87 4281028

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku

Bożena Giedziuszewicz

 

Giżycki Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w Giżyckim Powiatowym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych

Regulamin konkursu:

Cele:

1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.

2. Zaangażowanie rodziców w oddziaływania profilaktyczne.

3. Pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności ekspresji myśli i uczuć.

4. Zachęcanie uczestników do projektowania programu teatralnego i promocji własnych przedstawień scenicznych.

5. Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych.

Adresaci:

Do udziału w przeglądzie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu powiatu giżyckiego.

Założenia:

1. Temat przedstawienia teatralnego bądź innej formy teatralnej (do wyboru przez grupę) dotyczy autentycznych problemów zgłaszanych przez dzieci, młodzież oraz pokazuje konstruktywne sposoby ich rozwiązania. Scenariusz sztuki jest tekstem autorskim tworzonym przez dzieci, młodzież.

2. Przedstawienie stanowi element działań profilaktycznych realizowanych bądź zaplanowanych do realizacji w środowisku wykonawców.

3. W przedsięwzięciu bierze udział cała grupa, klasa, natomiast w przedstawieniu grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.

4. Rodzice aktywnie uczestniczą w pracach nad przedstawieniem np. przez pomoc

w przygotowaniu scenografii, kostiumów, udzielanie wsparcia, zapewnienie transportu itp.

Wymagania:

1. Czas trwania prezentacji - do 15 minut, plus łączny czas na montaż i demontaż scenografii 10 minut.

2. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych wykorzystywanych w przedstawieniu zobowiązane są do przygotowania nagrań wyłącznie na płytach CD, z dokładnym opisem (kolejność wykorzystywanych w przedstawieniu utworów i nazwa Zespołu).

Kryteria oceny:

Jury podda ocenie:

- Konstruktywny, profilaktyczny przekaz treści,

- Przekaz dostosowany do wieku odbiorców,

- Autentyczność wypowiedzi młodych ludzi,

- Poziom artystyczny spektaklu,

- Reakcję publiczności na spektakl,

*Sprawy organizacyjne:

1. Przegląd odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2012 r. w Sali Widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury

2. Do finału zaproszone zostaną grupy na podstawie przesłanych do 15 marca br. kart zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na adres Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, al.1 Maja 14,, 11-500 Giżycko. z dopiskiem "Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych".

3. Regulamin konkursu i karty zgłoszeń dostępne są na stronie CPUiS www.centrumprofilaktyki.pl

4. Przegląd spektakli profilaktycznych oraz podsumowanie z wręczeniem nagród będzie miało miejsce w Sali Widowiskowej GCK w dniu 16-17 kwietnia 2012 r.

5. Podczas trwania konkursu nauczyciele - opiekunowie są odpowiedzialni za grupę dzieci, młodzieży, z którą przybyli na "Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych".

Postanowienia końcowe:

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku zgłoszenia się mniejszej niż minimalnej liczby tj. 5 zespołów.

4. Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantujących porządek

i bezpieczeństwo uczestników.

5. Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Dla laureatów I, II i III miejsca Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przewidują bardzo atrakcyjne nagrody!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Do pobrania karta zgłoszenia


 

 

DRODZY   RODZICE!!


Rusza …..  "AKADEMIA   MALUCHA”
Pierwsze zajęcia odbędą się 21 października (piątek). Zapraszamy dzieci w wieku 2-5 lat, które nie uczęszczają do żłobków i przedszkoli. W zabawach uczestniczą dzieci wraz z rodzicami lub innym dorosłym opiekunem. Zajęcia poprowadzą pracownicy poradni  (pedagog, logopeda, psycholog). Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie poradni. 
Akademia Malucha, każdy piątek w godz. 9-11.30

19 października (środa) rozpoczynamy kolejną edycję programu "Szkoła dla rodziców". Zajęcia realizowane są w formie warsztatów, a ich tematyka rozłożona jest na dziesięć 3-godzinnych spotkań w odstępie dwutygodniowym.

Głównym celem programu jest doskonalenie umiejętności wychowawczych opiekunów dziecka. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać u osoby prowadzącej, psycholog Izabeli Malinowskiej (609-797-783) lub w sekretariacie poradni.

ZAPRASZAMY!!!